ინ­ტი­მურ­-კუ­რი­ო­ზუ­ლი კა­ნო­ნე­ბი: პირველი ღამე დედამთილთან ერთად

მსოფლიოში არაერთი უცნაური კანონი არსებობს. ზოგი მათგანი ინტიმურ საკითხებზე გარკვეულ შეზღუდვებსა თუ ვალდებულებებს აწესებს.

* * *
ახ­ლო აღ­მო­სავ­ლე­თის მრა­ვალ ქვე­ყა­ნა­ში დღემ­დე მოქ­მე­დებს შემდეგი ის­ლა­მუ­რი კა­ნო­ნი: არ შე­იძ­ლე­ბა იმ ცხვრის დაკ­ვლა და ჭა­მა, რო­მელ­თა­ნაც ადა­მი­ანს ინ­ტი­მუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­და.

* * *
ბაჰ­რე­ინ­ში ექი­მი-გი­ნე­კო­ლო­გი, თუ ის მა­მა­კა­ცი­ა, პრო­ფე­სი­ულ დაკ­ვირ­ვე­ბებს და მკურ­ნა­ლო­ბის პრო­ცე­დუ­რას მხო­ლოდ სარ­კის ანა­რეკ­ლის მეშ­ვე­ო­ბით ახორ­ცი­ე­ლებს, რად­გან მას შიშ­ვე­ლი ქა­ლის პირ­და­პირ ყუ­რე­ბა ეკ­რძა­ლე­ბა.

* * *
კუნ­ძულ გუ­ა­მა­ზე არ­სე­ბობს სპე­ცი­ა­ლუ­რი პრო­ფე­სია მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის. ისი­ნი კუნ­ძუ­ლის მას­შტა­ბით მოგ­ზა­უ­რო­ბენ და გარ­კვე­უ­ლი სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დის შემ­დეგ გო­გო­ნებს ქალ­წუ­ლო­ბას აკარ­გვი­ნე­ბენ. ამ ქვეყ­ნის ტრა­დი­ცი­ით, ქალ­წულს გათხ­ო­ვე­ბა ეკ­რძა­ლე­ბა.

კომენტარები